PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Czyli jak podzielić majątek po rozwodzie?
Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami reguluje art. 567 kodeksu postępowania cywilnego.
Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie majątkowej wspólności ustawowej, powstałej z chwilą zawarcia małżeństwa.
Podziału majątku wspólnego można dokonać na dwa sposoby – umownie (notarialnie) i sądownie.

CO WCHODZI W SKŁAD MAJĄTKU?

Majątek podlegający podziałowi to wszystkie składniki majątkowe nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, niezależnie od tego, który z małżonków przyczynił się do jego powstania. Domyślnym ustrojem majątkowym małżeńskim jest wspólność majątkowa małżeńska, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Niezależnie od tego, który z małżonków osiągając wyższe dochody przyczynił do większej wartości majątku wspólnego, wszystkie składniki majątkowe wejdą do majątku wspólnego małżonków i będą podlegać podziałowi po rozwodzie.

Każdy składnik majątkowy nabyty przez oboje małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania wspólności majątkowej
staje się składnikiem majątku wspólnego.
Wyjątkiem od tej zasady może być sytuacja, gdy nabycie składnika majątku nastąpiło wyłącznie z pieniędzy stanowiących majątek osobisty danego małżonka już przed zawarciem związku małżeńskiego

Przykład

Żona przed zawarciem związku małżeńskiego miała odłożone na koncie 2 mln złotych. Po zawarciu małżeństwa dokonała zakupu 3 działek budowlanych, ale pieniądze na zakup pochodziły z jej majątku osobistego zgromadzonego przed zawarciem związku.
Wówczas nabyte działki stanowią jej majątek osobisty, chociaż do zakupu doszło po zawarciu małżeństwa).

SĄDOWY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Metody dokonania podziału majątku:

 • podział fizyczny rzeczy wchodzących w skład majątku (art. 211 k.c.),
 • przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli – z jednoczesną spłatą na rzecz drugiego;
 • sprzedaż, licytacyjna rzeczy (art. 212 § 2 k.c.)

Przed przystąpieniem do podziału majątku poprzez zastosowanie jednej z wcześniej wskazanych metod Sąd ustala z urzędu skład
oraz wartości majątku wspólnego, wzywa strony do wskazania całość majątku oraz jego wartość.
Ustalenie wartość majątku podlegającego podziałowi następuje według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy.

JAK PRZEPROWADZIĆ SKUTECZNY PODZIAŁ MAJĄTKU?

Podział wspólności majątkowej może powstać za pomocą:

 1. Podziału majątku – umownie (notarialnie)
  Zniesienie współwłasności małżeńskiej u notariusza może nastąpić wtedy, gdy pomiędzy stronami nie ma sporu, co za tym idzie, strony w sposób zgodny i umowny dokonują tego podziału, a sama forma umowy dla zachowania swej ważności
  winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
  Wynagrodzenie notariusza zależy od wartości majątku, który podlega podziałowi.
 2. Sądu – sąd orzeka o podziale majątku ustalając wysokość działów biorąc pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku. Pod uwagę jest brany również nakład pracy przy wspólnym gospodarstwie domowym i wychowaniu dzieci.

PODZIAŁ MAJĄTKU – jaki sąd rozstrzyga?

Jeśli sąd okręgowy w sprawie rozwodowej nie rozstrzygnął o podziale majątku wspólnego (jest to wyjątek), wówczas należy skierować sprawę o podział majątku do sądu rejonowego.

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków należą do właściwości sądu rejonowego.

W sprawie o podział majątku wspólnego właściwy jest sąd miejsca położenia majątku.

OPŁATY SĄDOWE

 • Wniosek do sądu o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej to opłata stała – 1000 zł.
 • Wniosek zawierający zgodny projekt podziału majątku, opłata stała – 300 zł.

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE – jak długo trwa?

Czas trwania sprawy o podział majątku po rozwodzie zależy od danej sprawy. W przypadku zgodnego wniosku stron sprawa może zakończyć się bardzo szybko – nawet do pół roku.
Jeśli małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku i toczą w tym zakresie spór lub nie zgadzają się odnośnie wartości składników majątkowych sprawa może trwać znacznie dłużej, nawet kilka lat.
Sprawy wydłużają się szczególnie w sprawach, w których małżonkowie ukrywają majątek i następuje konieczność powołania biegłego sądowego.

Obrazek domyślny
Piotr Janiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Od 1996r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestnik szeregu szkoleń, m.in. z Podstaw rachunkowości
w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Artykuły: 7