POLITYKA PRYWATNOŚCI

RADCA PRAWNY POZNAŃ

Pragniemy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Janiak (zwana dalej „Kancelarią”) przetwarza dane osobowe:

 1. a) klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi,
 2. b) klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – w tym przypadku są to dane osobowe osób reprezentujących klientów, pracowników i współpracowników,
 3. c) dostawców usług,
 4. d) podmiotów współpracujących z Kancelarią w realizowaniu usług świadczonych przez Kancelarię;

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie:

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej „Dane”) jest Radca Prawny Piotr Janiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Janiak,
z siedzibą przy ul. Długa 5, 61-850 Poznań, REGON: 364944851, NIP: 7791488354.

 1. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub do momentu jej rozwiązania bądź wypowiedzenia. Ewentualnie w przypadku powstałych lub potencjalnych sporów dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do polubownego lub sądowego zakończenia sporu. Ponadto kancelaria może przetwarzać powierzone dane osobowe przez dłuższy okres, jeżeli taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przez Kancelarie?

Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarie następuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) i jego poniższych zapisów:

– Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody, jeżeli zainteresowany taką zgodę udzielił;

– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu zawarcia i wykonania umowy;

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

 

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom zajmującym obsługą księgową, finansową i IT Kancelarii. Ponadto odbiorcami danych mogą być adwokaci, radcy prawni, prawnicy oraz współpracownicy współpracujący z kancelarią.

 

 1. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych przez Kancelarie?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Kancelarie przysługują Ci następujące prawa:

-prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

-prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia,

-prawo do wniesienia sprzeciwu

-prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych,

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skorzystanie przez zainteresowanego, z któregoś z powyższych praw wymaga kontaktu
z Kancelarią.

 1. Jakie dane osobowe przetwarza Kancelaria?

Kancelaria przetwarza dane osobowe, które są niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarie, w szczególności dane tożsamości (imię i nazwisko, NR PESEL, nr dokumentu tożsamości, datę urodzenia), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń), dane dotyczące stanu cywilnego, dane finansowe.

 1. W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarie w celu świadczenia usług oraz w celu dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń.

 1. Czy Kancelaria przekazuje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Generalnie Kancelaria nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie przetwarzanych danych osobowych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
i po spełnieniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.

 1. Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię?

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Kancelarią pod adresem e-mail: kancelaria@piotrjaniak.pl