POMOC FRANKOWICZOM POZNAŃ

RADCA PRAWNY POZNAŃ

KREDYTY FRANKOWE POZNAŃ

Działalność prawniczą prowadzę od prawie 30 lat czerpiąc z szerokiego doświadczenia zdobytego w ponad 20- letniej obsłudze prawnej i procesowej sektora bankowego (Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., Fortis Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A.),
a także w sporach z bankami i instytucjami finansowymi
w ramach prywatnej praktyki prawnej.

kalkulator eFrankowicz

KANCELARIA korzysta w swoich pracach z autorskiego kalkulatora do przeliczeń pod nazwą: eFrankowoicz, służącego do obliczenia konsekwencji stosowania w umowach niedozwolonych postanowień umownych lub nieważności umów, z użyciem bazy danych kursów walut wielu banków służących do przeliczeń, także tych, które obecnie na skutek przejęć i zmian poddane zostały zmianom podmiotowym.

Specjalizuję się w sporach i negocjacjach z zakresu prawa bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych
z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do waluty obcej, potocznie nazywanymi „frankowymi”, których celem
jest dochodzenie roszczeń o zwrot nienależnie pobranych kwot wynikających z eliminacji stosowanych w umowach klauzul niedozwolonych, tzw. odfrankowienie kredytu, czy w sporach o ew. stwierdzenia nieważności umów kredytów frankowych.
Pomocniczo podnoszone są także zarzuty odnoszące się do stosowania przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych
i sprzeczności umowy z wymaganiami konstrukcyjnymi umowy kredytu, czy natury zobowiązań.

JAKIE SĄ TYPOWE WADY KREDYTÓW INDEKSOWANYCH (DENOMINOWANYCH) DO WALUTY OBCEJ?

Stosowanie umownych klauzul przeliczeniowych do przeliczeń indeksacyjnych (denominacyjnych) odnoszonych do kursów waluty obcej, ustalanych jednostronnie i arbitralnie przez bank, które skutkują określaniem (ustalaniem) przez bank wysokości kredytu, zobowiązań,

Wpływanie przez banki w związku z zastosowaniem klauzul przeliczeniowych (o których mowa w pkt. 1) na ustalenie oprocentowania kredytu
w oparciu o te same nieobiektywne i arbitralne kryteria,

Niepodawanie faktycznych kosztów kredytu.
Przykład: Banki nie podają zasad ustalania i wysokości spreadów (marży na nierzeczywistej wymianie walutowej).
Przyjmują je jednostronnie i arbitralnie oraz dowolnie w oparciu o nieznane przesłanki, jedynie dla własnych celów przeliczeniowych,

Niewskazanie przyczyny stosowania różnych rodzajów kursów walut (kursu sprzedaży) do wypłaty kredytu, kursu kupna do spłat, mnożenia kosztów spreadowych. Zastosowanie spreadów nie uwzględniało, że kurs danej waluty w tabeli kursowej banku już zawierał
w sobie wynagrodzenie (marżę) banku,

Niewykonanie obowiązku informacyjnego, brak wyjaśnienia rzeczywistego charakteru kredytu denominowanego (indeksowanego)
i skali ryzyka walutowego ujętego w tej konstrukcji,

Brak wyjaśnienia dlaczego kredyt indeksowany (denominowany) mógł być udzielany w wyższej wysokości niż adekwatny kredyt złotowy,

Brak porównania korzyści i ryzyk pomiędzy kredytem w konstrukcji denominowanej (indeksowanej) a kredytem złotowym,

Obowiązek poniesienia kosztów UNWW (ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) w sytuacji gdy kredytobiorca nie był stroną takiej umowy, nie był także zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie, a ubezpieczenie obejmowało ryzyko banku,

Obowiązek zapłaty ubezpieczenia pomostowego z tymi samymi argumentami co w pkt. 9).

Stosownie do wymogów prawa krajowego oraz dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków
w umowach konsumenckich i zmieniającej dyrektywy (UE) 2019/2161, sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego (denominowanego) do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty może przyjąć, że zgodnie z prawem krajowym umowa nie może nadal obowiązywać, ponieważ ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.
Reguły te znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), jak i w orzecznictwie krajowym,
z tym że nie oznacza to pełnego ujednoliconego stanowiska sądów i trybunału w ww. kwestiach.

1. Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich zawiera postanowienia mające na celu ochronę konsumentów w UE przed nieuczciwymi warunkami w standardowych umowach dotyczących zakupu towarów i usług
i zmieniającej
2. Dyrektywa (UE) 2019/2161 – celem dyrektywy jest unowocześnienie unijnego prawa ochrony konsumentów oraz poprawa egzekwowania tego prawa.

JAKIE MOŻLIWOŚCI OTRZYMUJE KLIENT

1. pomoc prawną i procesową doświadczonego prawnika,
2. podjęcie działań celem:

3. możność uzyskania przez kredytobiorcę prawa rozliczenia się z bankiem za okres dłuższy, niż standardowy termin przedawania roszczeń (10 lat wstecz).
4. przygotowanie reklamacji do banku w sprawie wadliwego rozliczenia kredytu indeksowanego (denominowanego) do kursu waluty obcej (np. CHF) i żądania wystawienia szczegółowego rozliczenia kredytu,
5. symulację prawidłowego rozliczenia kredytu indeksowanego (denominowanego) do kursu waluty obcej na bazie zaświadczenia banku z użyciem kalkulatora do przeliczeń pod nazwą: eFrankowicz ,
6. dostęp do archiwalnych baz danych kursów walut stosowanych przez wiodące banki udzielające kredytów indeksowanych (denominowanych) do przeliczeń walutowych,
7. informację o wzajemnym rozliczeniu się po określonym wyroku sądu,
8. przejrzyste zasady świadczenia pomocy prawnej,
9. możność wstępnej analizy sprawy poprzez wysłanie skanu umowy i regulaminu na nasz adres e- mail: kancelaria@piotrjaniak.pl
10. pomoc w uregulowaniu kwestii wpisu hipoteki po uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądu.

CO KREDYTOBIORCA POWINIEN WIEDZIEĆ?

1. w spór z bankiem może wejść każdy posiadacz kredytu indeksowanego (denominowanego) do waluty obcej (np. CHF),
2. przed wdaniem się w spór z bankiem należy przeanalizować umowę i warunki kredytu oraz potencjalne szanse na uzyskanie roszczeń,
3. przed przeanalizowaniem umowy kredytowej przez prawnika kredytobiorca nie powinien ustalać i zawierać z bankiem żadnych umów ugód, aneksów czy porozumień, a ewentualne negocjacje należy powierzyć prawnikowi,
4. kredytobiorca może żądać:
a) odfrankowienia kredytu– tj. żądania uznania zastosowania w umowie klauzul przeliczeniowych do kursu waluty obcej jako niedozwolonych postanowień umownych z utrzymaniem obowiązywania umowy w pozostałym kredytu, jako kredytu złotowego i oprocentowaniem oraz zwrotu nadpłat i zmniejszenia salda zadłużenia,
b) uznania nieważności umowy kredytu frankowego – wskutek zastosowanych postanowień niedozwolonych i braku możności dalszego obowiązywania umowy oraz braku zgody konsumenta na dalsze jej utrzymywanie. Kredytobiorca może wówczas zażądać zwrotu kwot wpłaconych bankowi, a bank zwrotu kwoty przekazanej w ramach nieważnej umowy bez dodatkowych opłat, podwyżek czy odsetek. Uwzględnić należy w kwestii określenia przedawnienia roszczeń uchwałę SN z dnia 7 maja 2021 r., III CZP 6/21 oraz wyrok TSUE z 10 czerwca 2021 r. (C-776/19),
c) uznania nieważności umowy kredytu frankowego – wskutek innych przyczyn (art. 58 k.c.), niż zastosowanych postanowień niedozwolonych. W takim wypadku uwzględnić należy terminy przedawnienia roszczeń banku o zwrot wypłaconych kwot na zasadach ogólnych (odmienność w stosunku do sytuacji (patrz podpunkt b),
5. wejście w spór z bankiem na tle kredytu indeksowanego (denominowanego) do kursu waluty obcej (np. CHF) nie oznacza gwarancji wygrania sprawy w każdym przypadku. Końcowy efekt sporu jest wypadkową treści umowy i rodzaju wad jej postanowień, poglądów sędziów orzekających, stanowiska i postawy samych jej stron. Statystycznie kredytobiorcy osiągają pozytywne rozstrzygnięcia w jednym z wariantów z pkt. 3 ) w ponad 80% spraw,
6. sądem właściwym do prowadzenia spraw może być sąd miejsca zamieszkania kredytobiorcy,
7. czas postępowania sądowego- ok. 2-3 lat.

JAKIE SĄ KOSZTY SĄDOWE PROWADZENIA SPRAW W I INSTANCJI

a) wpis sądowy- 5% wartości przedmiotu sporu (tj. wartości dochodzonego roszczenia), nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 1.000,00 zł,
b) opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego prawnikowi- 17,00 zł,
c) jeżeli sąd dopuści wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, koszt ten najczęściej mieścić się będzie w przedziale- 1.000,00 zł- 2.500,00 zł.
d) koszty pracy prawnika i zastępstwa procesowego przed sądem oraz success fee określa umowa prawnika z klientem ustalana indywidualnie.
f) przegranie sporu sądowego z bankiem, skutkuje zgodnie z obowiązującymi przepisami poniesieniem przez przegrywającego wszelkich kosztów sądowych, nie zostaną także zwrócone koszty, które kredytobiorca poniósł na zainicjowanie postępowania.
g) koszty zastępstwa prawnego prawnika reprezentującego bank zależne są od wartości przedmiotu sporu:

do 500,00 zł – 90,00 zł;
powyżej 500,00 zł do 1.500,00 zł – 270,00 zł;
powyżej 1.500,00 zł do 5.000,00 zł – 900,00 zł;
powyżej 5.000,00 zł do 10.000,00 zł – 1.800,00 zł;
powyżej 10.000,00 zł do 50.000,00 zł – 3.600,00 zł;
powyżej 50.000,00 zł do 200.000,00 zł – 5.400,00 zł;
powyżej 200.000,00 zł do 2.000.000,00 zł – 10.800,00 zł;
powyżej 2.000.000,00 zł do 5.000.000,00 zł – 15.000,00 zł;
powyżej 5.000.000,00 zł – 25.000,00 zł.