PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE POZNAŃ

RADCA PRAWNY POZNAŃ

Czyli jak podzielić majątek po rozwodzie?

Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami reguluje art. 567 kodeksu postępowania cywilnego

Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie majątkowej wspólności ustawowej, powstałej z chwilą zawarcia małżeństwa.

Podziału majątku wspólnego można dokonać na dwa sposoby – umownie (notarialnie) i sądownie.

CO WCHODZI W SKŁAD MAJĄTKU?

Majątek podlegający podziałowi to wszystkie składniki majątkowe nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, niezależnie od tego, który z małżonków przyczynił się do jego powstania. Domyślnym ustrojem majątkowym małżeńskim jest wspólność majątkowa małżeńska, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

–  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Niezależnie od tego, który z małżonków osiągając wyższe dochody przyczynił do większej wartości majątku wspólnego, wszystkie składniki majątkowe wejdą do majątku wspólnego małżonków i będą podlegać podziałowi po rozwodzie.

 

Każdy składnik majątkowy nabyty przez oboje małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania wspólności majątkowej staje się składnikiem majątku wspólnego

Wyjątkiem od tej zasady może być sytuacja, gdy nabycie składnika majątku nastąpiło wyłącznie z pieniędzy stanowiących majątek osobisty danego małżonka już przed zawarciem związku małżeńskiego

Przykład

Żona przed zawarciem związku małżeńskiego miała odłożone na koncie 2 mln złotych.  Po zawarciu małżeństwa dokonała zakupu 3 działek budowlanych, ale pieniądze na zakup pochodziły z jej majątku osobistego zgromadzonego przed zawarciem związku.

Wówczas nabyte działki  stanowią jej majątek osobisty,  chociaż  do zakupu doszło po zawarciu małżeństwa).

SĄDOWY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO Metody dokonania podziału majątku:
  1. podział fizyczny rzeczy wchodzących w skład majątku (art. 211 k.c.),
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli – z jednoczesną spłatą na rzecz drugiego;
  3. sprzedaż, licytacyjna rzeczy (art. 212 § 2 k.c.)
Przed przystąpieniem do podziału majątku poprzez zastosowanie jednej z wcześniej wskazanych metod Sąd ustala z urzędu skład oraz wartości majątku wspólnego, wzywa strony do wskazania całość majątku oraz jego wartość. Ustalenie wartość majątku podlegającego podziałowi następuje według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy.

JAK PRZEPROWADZIĆ SKUTECZNY PODZIAŁ MAJĄTKU?

Podział wspólności majątkowej może powstać za pomocą:

1. Podziału majątku – umownie (notarialnie)
Zniesienie współwłasności małżeńskiej u notariusza może nastąpić wtedy, gdy pomiędzy stronami nie ma sporu, co za tym idzie, strony w sposób zgodny i umowny dokonują tego podziału, a sama forma umowy dla zachowania swej ważności winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Wynagrodzenie notariusza zależy od wartości majątku, który podlega podziałowi.
2. Sądu – sąd orzeka o podziale majątku ustalając wysokość działów biorąc pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku. Pod uwagę jest brany również nakład pracy przy wspólnym gospodarstwie domowym i wychowaniu dzieci.

PODZIAŁ MAJĄTKU – jaki sąd rozstrzyga?
Jeśli sąd okręgowy w sprawie rozwodowej nie rozstrzygnął o podziale majątku wspólnego (jest to wyjątek), wówczas należy skierować sprawę
o podział majątku do sądu rejonowego.

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków należą do właściwości sądu rejonowego.

W sprawie o podział majątku wspólnego właściwy jest sąd miejsca położenia majątku.

OPŁATY SĄDOWE
– Wniosek do sądu o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej to opłata stała – 1000 zł.
– Wniosek zawierający zgodny projekt podziału majątku, opłata stała – 300 zł.

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE – jak długo trwa?

Czas trwania sprawy o podział majątku po rozwodzie zależy od danej sprawy. W przypadku zgodnego wniosku stron sprawa może
zakończyć się bardzo szybko – nawet do pół roku.
Jeśli małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku i toczą w tym zakresie spór lub nie zgadzają się odnośnie wartości składników majątkowych sprawa może trwać znacznie dłużej, nawet kilka lat.
Sprawy wydłużają się szczególnie w sprawach, w których małżonkowie ukrywają majątek i następuje konieczność powołania biegłego sądowego.