RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

(Raiffeisen Bank Polska S.A.; Raiffeisen Polbank; Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce).

31 grudnia 2012 roku została sfinalizowana fuzja prawna Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. Bank dalej działał
pod marką handlową Raiffeisen Polbank do 03.11.2018 r., tj. podziału i sprzedaży w dniu 31 października 2018 roku w swojej podstawowej działalności Bankowi BGŻ BNP Paribas, z wyłączeniem portfela kredytów frankowych. W pozostałym zakresie połączył się z Raiffeisen Bank International AG, który rozpoczął prowadzenie działalności na terenie Polski poprzez swój oddział
Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce (KRS nr 0000753494).

Raiffeisen Bank jest odpowiedzialny na rynku krajowym za jakieś 10% wartości portfela kredytów frankowych (kredytów waloryzowanych kursem CHF) udzielanych w latach 2006- 2012, szacowanego na blisko 10 mld zł w skład którego wchodzą także kredyty przejęte po greckim EFG Eurobank Ergasias.
W chwili obecnej to Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce jest pozwanym w sporach dotyczących kredytów indeksowanych (denominowanych) do kursu waluty CHF przez dawne Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Polbank EFG.
Powyższa informacja jest to o tyle istotna, że wymaga posiadania dostępu do baz danych kursów walutowych z różnych okresów
i w zasadzie różnych banków w zw. z przejęciami zależnie od okresu, choćby dla przeliczeń estymacyjnych konsekwencji wejścia
w relacje kredytowe z bankiem.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że nadzór nad działalnością Raiffeisen Bank International AG, co dotyczy także Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce sprawuje Europejski Bank Centralny, Österreichische Finanzmarktaufsicht (Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego), a krajowa Komisja Nadzoru Finansowego na ograniczonych zasadach określonych
w art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Sytuacja taka nie stanowi udogodnienia dla konsumentów poszkodowanych toksycznymi kredytami frankowymi, albowiem Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce nie prowadzi działalności operacyjnej na terenie Polski ograniczając swoją aktywność
do obsługi i likwidacji portfela kredytów frankowych, tym samym jest mu obojętna reputacja, nie jest także skłonny do proponowania ugód oraz utrudnia konsumentom składanie, czy realizację reklamacji zwłaszcza dotyczących pełnego i ze szczegółami rozliczenia toksycznego kredytu frankowego.

W relacjach z Raiffeisen Bank International AG S.A. Oddział w Polsce, należy założyć z góry, że jedyną drogą do pozbycia się zadłużenia z tytułu toksycznych kredytów frankowych znajdujących się w jego portfelu jest wyłącznie złożenie pozwu do sądu z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego, z którym z jego poprzedników nastąpiło zawarcie umowy kredytowej.
Frankowicze posiadają duże sukcesy w kwestionowaniu w sądach umów kredytowych dawnego Raiffeisen Bank Polska, czy przejętego Polbank/ EFG Eurobank Ergasias. Umowy kredytowe z tych relacji uznawane są za jedne z najbardziej wadliwych.
Stanowisko powyższe potwierdza przeprowadzona przez UOKiK kontrola wzorców umownych stosowanych przez Raiffeisen Bank Polska oraz dawny Polbank EFG.
Wady te dotyczyły m.in. niedozwolonych postanowień odnoszących się do mechanizmu przeliczania kredytu przy wypłacie po kursie kupna CHF i spłacanych rat według kursu sprzedaży CHF poprzez odniesienia do własnych tabel kursowych banku,
w których bank stosował:
klauzule przeliczeniowe oparte o kursy walut obcych określanych przez bank dowolnie w sposób jednostronny i arbitralny,

postanowienia umowne sprzeczne z dobrymi obyczajami rażąco naruszające interesy konsumenta godzące w równowagę kontraktową stron poprzez dowolne kształtowanie zobowiązania kredytobiorców tak w zakresie wysokości zobowiązania, jak i rat spłat, oprocentowania i kosztów,

postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszające interesy konsumenta, godzące w równowagę kontraktową stron wskutek wprowadzenia w błąd, wykorzystywania jego zaufania i braku specjalistycznej wiedzy,

sprzeczność zapisów umów kredytowych z ustawą Prawo bankowe.

Wadliwości umów skutkują częstym orzekaniem bezwzględnej nieważności całej umowy, względnie ich odfrankowieniem.
Przykładowe orzecznictwo:

TSUE, sygn. akt C 260/18, wyrok z 03.10.2019 r. ws. Dziubak. Przełomowość tego orzeczenia polegała na tym, że trybunał analizując umowę kredytu z portfela Raiffeisen zawartego z dawnym EFG Eurobank Ergasias (Polbanku) odpowiedział na pytania czy w razie występowania w umowie klauzul abuzywnych i po ich wyeliminowaniu z umowy może ona nadal obowiązywać, a jeżeli tak, to czy należy ją odfrankowić, a w takim wypadku powstają pytania według jakich zasad, względnie, czy umowę należy unieważnić?
Trybunał wskazał, że prawo UE nie sprzeciwia się unieważnieniu umów kredytów frankowych,
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2514/19, wyrok z dnia 03.01.2020 r. Unieważnienie umowy EFG Eurobank Ergasias (Polbanku).
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXIV C 2562/20, wyrok z dnia 20.07.2021 r.
Sad Okręgowy w Warszawie, sygn. akt I C 582/19, wyrok z dnia 15.07.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2961/18, wyrok z dnia 11.06.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1678/19, wyrok z dnia 28.05.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 963/20, wyrok z dnia 13.05.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2665/10, wyrok z dnia 10.02.2021 r.
Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt XXV C 2665/10, wyrok z dnia 16.08.2021 r.
Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt XIII C 20/21/3, wyrok z dnia 09.12.2021 roku. Pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji),
zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF)
Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. XII C 734/20, wyrok z dnia 16/08.2021 roku. Nieważność umowy EFG Eurobank SA
(obecnie Raiffeisen Bank International AG). Zwrot rat kapitałowo- odsetkowych,
Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 332/19, wyrok z dnia 25.09.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1508/19, wyrok z dnia 21.09.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2417/19, wyrok z dnia 01.09.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 819/19, wyrok z dnia 31.07.2021 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1254/17, wyrok z dnia 11.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2858/18, wyrok z dnia 05.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 429/19, wyrok z dnia 03.03.2020 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 689/19, wyrok z dnia 03.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 133/19, wyrok z dnia 02.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2880/18, wyrok z dnia 02.03.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 905/19, wyrok z dnia 25.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt XII C 1141/18, wyrok z dnia 28.02.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn akt. XXV C 268/19, wyrok z dnia 09.12.2019 r. Umowa nieważna (kredyt indeksowany Polbank).
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. XXV C 981/17, wyrok z dnia 07.10.2019 r. Odfrankowanie (kredyt indeksowany Polbank).
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. XXV C 738/19, wyrok z dnia 30.08.2019 r. Odfrankowanie (kredyt indeksowany Polbank)
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. XXV C 2886/18, wyrok z dnia 19.12.2018 r. – nieważność umowy (kredyt denominowany Raiffeisen).
Inne.

Obrazek domyślny
Piotr Janiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Od 1996r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestnik szeregu szkoleń, m.in. z Podstaw rachunkowości
w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Artykuły: 7