CO WARTO WIEDZIEĆ O ZABEZPIECZENIU KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?

Kontakty z dzieckiem to prawo i obowiązek każdego rodzica.

ZABEZPIECZENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Każdy Rodzic ma prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem, a nie tylko do widzenia z dzieckiem.
Obowiązek i prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem istnieje niezależnie od przysługiwania im władzy rodzicielskiej,
a także niezależne od tego czy rodzice dziecka byli lub są w związku małżeńskim.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem, tj.:

 • odwiedziny, spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • do kontaktów z dzieckiem należy zaliczyć również utrzymywanie korespondencji rozumianej jako wzajemne kontakty
  za pośrednictwem listów oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić na podstawie:

 • porozumienia między rodzicami,
 • postanowienia sądu (sprawa o ustalenie kontaktów),
 • wyroku sądu,
 • ugody sądowej,
 • ugody zawarta przed mediatorem.

Sposób i forma kontaktów z dzieckiem zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; jeśli takie porozumienie nie jest możliwe
to kwestię kontaktów rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem następuje, gdy np. jedno z rodziców uważa, że wystarczające będą kontakty telefoniczne,
a drugi z rodziców domaga się bezpośredniego kontaktu.

Ponadto możliwa jest zmiana sposobu i formy kontaktów z dzieckiem. Zmiana ta może polegać zarówno na zaostrzeniu środków ingerencji, jak i na ich złagodzeniu.

OGRANICZENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.
Sąd opiekuńczy może w szczególności:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem;
 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
 • zakazać porozumiewania się na odległość.

Zakaz kontaktów to ostateczny środek ingerencji sądu w sferę utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem.
Jest możliwe w przypadku poważnego zagrożenia lub naruszenie dobra dziecka. Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.

Sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

KONTAKTY OJCA Z DZIECKIEM

Kontakty ojca z dzieckiem – jak często?

Najważniejszym przejawem kontaktów ojca z dzieckiem jest:

 • widywanie się z dzieckiem,
 • zabieranie dziecka poza miejsce zamieszkania dziecka,
 • spędzanie z dzieckiem ferii, wakacji, świąt.

Częstotliwość kontaktów ojca zależy od wielu czynników, w szczególności:

 • potrzeb dziecka,
 • potrzeb ojca,
 • predyspozycji i kompetencji wychowawczych ojca,
 • miejsca zamieszkania dziecka,
 • miejsca zamieszkania ojca.

Gdy ojciec ma problem z realizacją kontaktów to należy rozważyć ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem na drodze sądowej.

UTRUDNIANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Jeśli druga strona utrudnia ci kontakt z dzieckiem lub nie pozwala na regularne widzenia możesz podjąć stosowne kroki prawne.

Kancelaria proponuje rozwiązania, które uwzględniają dobro dziecka a zarazem pozwalają realizować w pełni przysługującą rodzicowi władzę rodzicielską np.:

 • wniosek o kontakty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie
 • zagrożenie nakazem zapłaty za każdy niezrealizowany kontakt
 • nakaz zapłaty za niezrealizowanie kontaktu
 • wniosek o udział kuratora przy realizowaniu kontaktów
 • skarga do Rzecznika Prawa Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich

Ustalając sposób i zakres kontaktów małoletniego z rodzicem należy zawsze brać pod uwagę dobro dziecka jak również rozsądne
jego życzenia, jeśli ze względu na swój wiek jest ono w stanie je wyrazić.

Obrazek domyślny
Piotr Janiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Od 1996r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestnik szeregu szkoleń, m.in. z Podstaw rachunkowości
w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia w zakresie podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Artykuły: 7